รายงานออนไลน์

รายงานกรมการพัฒนาชุมชน

 1. ระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (ฺBPM)

 2. ระบบรายงานตลาดประชารัฐ

 

ปี 2563

 1. การส่งรายงานประจำเดือนตามข้อสั่งการฯ ประจำเดือน 

 2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ สพจ.บึงกาฬ

 3. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ

 4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

 5. แผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายใช้จ่ายงบประมาณ งปม. 2562 ไปพลางก่อน

 6. รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงาน/ฝ่าย และอำเภอ

 

ปี 2562

 1. การจัดเก็บ-บันทึกข้อมูล จปฐ./กชช.2ค

 2. การเบิกจ่ายงบประมาณของ สพจ.บึงกาฬ

 3. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ

 4. การดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

 5. การส่งรายงานประจำเดือนตามข้อสั่งการฯ ประจำเดือน 

 6. ตัวชี้วัดงบประมาณ-ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 7. การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Google Drive)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)