ประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายผู้บริหารกรมฯ

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)