พัฒนาชุมชนสัมพันธ์สัญจร คืนพัฒนากรให้พื้นที่ สร้างวิถีชุมชน สู่ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม พัฒนาชุมชนสัมพันธ์สัญจร คืนพัฒนากรให้พื้นที่ สร้างวิถีชีวิตชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ที่บ้านดอนเสียดเหนือ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์สัญจร คืนพัฒนากรให้พื้นที่ สร้างวิถีชุมชน สู่ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปี 2563 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนากรกับชุมชนเพื่อให้เกิดความพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่

นอกจากนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ยังได้ลงพื้นที่ บ้านทุ่งทรายจก ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ เพื่อพบปะให้กำลังใจกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  คือ สร้างโคกบนพื้นที่ของตน จากการนำดินที่ได้จากการขุดหนอง นำมาถมเป็นโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ขุดหนองไว้กักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา รวมทั้งนา ก็ยกหัวคันหน้าให้สูงอย่างน้อย 1 เมตร เพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ จะร่วมขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับใช้เป็นจุดศึกษาดูงานของเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ต่อไป

     

(Visited 1 times, 1 visits today)