โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายดอกดิน ต้อมทอง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ร้อยโท เสนีย์ ทองมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวรพรรณ คล้ายสงคราม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพัฒนาพร แสงเงินยอด

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเจษฎา บุญญะธนธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุธิดา มิตรแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตตรา ประยงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิรุธ สมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชษฐา โคตรวันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมพงษ์ เกตุพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวผุสดี โสบุญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชัชวาล เบียดนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมาลินี ราษี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปัญชุกา จันทรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวดาลิน ศรีหนองห้าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายเอกชัย ปาสาจะ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นางสาวจันทรรัตน์ แช่มเชื้อ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลย์สุดา ไชยเชษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมุนทิน ศรีสอาด

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 1 times, 1 visits today)