ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิ.ย. 59 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ ให้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ระดับจังหวัด โดยมีนางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

8 มิ.ย. 59 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แก่พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

8 มิ.ย. 59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับนายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4