ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าอัตรากำลัง

มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

โครงสร้าอัตรากำลัง อำนายหน้าที่

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนข้อบังคับกรม-1

มาตรา 7 (5) ข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

รายงานการประชุมสตรี

ผลการอนุมัติงบประมาณ ของกองทุนสตรี24062019085948

การพิจารณาเเละอนุมัติระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.25602406

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

ยุทธศาสตร์แห่งความสุข PPT-อพช.-Happiness-Strategy-2019-ณ-91161

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

บันทึกคำร้องการปฏิบัติราชการ

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

คำสั่งเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรค 2

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี

รายงานคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศรับสมัครต่างๆ

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร act2540_170853พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด book_center2คู่มือมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด

ฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ appeal_formหนังสืออุทธรณ์

ฟอร์มหนังสือร้องเรียน complain_formหนังสือร้องเรียน

ข้อหารือแนวปฏิบัติ consultationข้อหารือแนวปฏิบัติ

คู่มือข้อมูลข่าวสาร handbook_1คู่มือข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน handbook_officerคู่มือการปฏิบัติงาน

แนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ofappealbookคู่มือแนวทางการใช้ดุลพินิจสำหรับเจ้าหน้าที่

คำวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร judgment2545คำวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คู่มือแนวทางการใช้ดุลพินิจสำหรับเจ้าหน้าที่ ofappealbookคู่มือแนวทางการใช้ดุลพินิจสำหรับเจ้าหน้าที่

รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร report2546รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร request_formคำขอข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการตรวจประเมิน Suggest1คู่มือการตรวจประเมิน

(Visited 1 times, 1 visits today)