คลังเก็บ: บริการของเรา

9 สิงหาคม 2559 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เขตตรวจราชการที่ 10 )บ้านศรีวิไล ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

25 กรกฎาคม 2559 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางชฎาพร ร่มธรรมกุล พัฒนาการอำเภอปากคาด ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯบ้านศรีวิไล ม.5 ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

4 ก.ค. 59 ประชุมแกนนำหมู่บ้านอาฮง เพื่อจัดทำทะเบียนฯ กำหนดระเบียบฯ วางแผนการดำเนินงานกลุ่มฯ และเตรียมรวามพร้อมขึ้นทะเบียน โอทอป ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลไคสี

28 มิ.ย. 2559 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพบ้านอาฮง ในการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการผลิตสินค้าและของที่ระลึก (เสื้อสกรีน) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและเสื่อกก จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดบึงกาฬ