คลังเก็บ: บริการของเรา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านศรีวิไล ม.๕ ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

9 มิถุนายน 2559 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและให้แนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาประชาคม