เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอดุลย์ ดีอ้อม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

จัดซื้อจัดจ้าง