ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างพลัง สร้างงาน สร้างความสุข)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ณ ห้องประชุมเจคิยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)