ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด โดย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(c)(d)(d)(_)(b)(k)

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พัฒนาการอำเภอปากคาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP เด่นของหมู่บ้านและอำเภอ ภายใต้การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด โดย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ณ หมู่บ้านที่มีความโดดเด่น (Best Practice) บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 14 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ และ บ้านห้วยไม้ซอด หมู่ที่ 9 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)