ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 63

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้)

วันที่ 9 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬนำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดำเนินงานตามมาตรการปรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
2.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบการประเมินที่ 1 (1ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63)

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทุกคน

ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)