การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

(C)(D)(D)(_)(B)(K) พช.บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) : การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการจังหวัด รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรับฟังนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ส่วนภูมิภาคได้นำนโยบายและแนวทางฯ ไปขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของกรมฯ
โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนี้ได้มอบนโยบาย ดังนี้
1. การจัดทำ Clip / ข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2. การดำเนินงาน “น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” โดยเน้นให้มีการรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด และให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันขยายผลต่อยอดเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์และมุ่งสู่ชุมชนสีเขียว
3. เชิญชวนชาว พช. เข้าร่วมโครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี
4. การรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส
5. การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)