การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

(C)(D)(D)(_)(B)(K) พช.บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) : การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 13.30 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอศรีวิไล และนักวิชาการจังหวัด รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว ในระยะที่ 2 ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)