ผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(c)(d)(d). พรเจริญ บึงกาฬ
พช.บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษ ฐกิจพอเพียง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ : ผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมทบผู้ด้อยโอกาสและผ้าป่าแพมเพิสช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อำเภอพรเจริญ
พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

ยอดผ้าป่าฯ 169,921.75 บาท
ค่าใช้จ่าย 9,046 บาท

คงเหลือ 160,876.75 บาท

โดยมีนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอพรเจริญ เป็นประธานในพิธี

ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)