โครงการอบรม Smart Market

(C) (d) (d) (b) (k)
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ : โครงการอบรม Smart Market

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น.

>>นายสรุพล แก้วอินธิ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประสานเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 160 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดผ้านาข่าเข้าสู่ระบบ Smart Market (เตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับตลาดผ้านาข่าและตลาดผ้าทอมือของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่การเป็น Smart Market เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางตลาดผ้าทอมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2563 โดยการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้่
1. หลักสูตรช่องทางการตลาด 1
2. หลักสูตรช่องทางการตลาด 2
3. หลักสูตรการทำ Branding
4. หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตลาดออนไลน์)
และได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการตลาด และเทคนิคการขาย online

ณ ห้องประชุมสิริธารา 1,ห้องสิริธารา 2, Convention Hallโรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬและห้องหินสามวาฬ โรงแรม บีเค

(Visited 1 times, 1 visits today)