ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6-2563

(C)(D)(D)(_)(B)(K) ( พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ: ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่6/2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
🕤เวลา 09.30 น.
📍นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ในการประชุมมีวาระการประชุมดังนี้
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563
2.รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ปีงบประมาณ 2563 เกินกำหนด
3.การตรวจเอกสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
4.การรายงานประจำเดือนตามข้อสั่งการของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2563
5.การดำเนินโครงการ 1 พัฒนากร 1 ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
6.การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.โครงการบูรณาการแผนชุมชนละดับตำบล
8.การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
9.โครงการค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ
8.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
9.หนี้ใกล้หมดอายุความปีงบประมาณ2563

📌เพื่อติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น3 ศาลาจังหวัดบึงกาฬ
//✨🏩//ภาพ/ข่าว : 📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)