เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) จังหวัดบึงกาฬ ในการเชื่อมแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ​ และเชิญชวนประชาชนชาวบึงกาฬ​ “ปลูกผักสวนครัว​เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร” ​ ระยะที่​ 2​

(c)(d)(d)(.) (b)(k)พช.บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
มท.3 สนับสนุนบทบาทสตรี เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) จังหวัดบึงกาฬ ในการเชื่อมแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ​ และเชิญชวนประชาชนชาวบึงกาฬ​ “ปลูกผักสวนครัว​เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร” ​ ระยะที่​ 2​
🌱 วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมด้วย คุณแว่นฟ้า ทองศรี และคณะทำงานฯ เป็นประธานเปิดงานและวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีกับการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ” โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเพื่อเชื่อมโยงต่อไปยังแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดบึงกาฬได้จัดประชุมเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ ที่จะทำให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการรวบรวม เสนอปัญหา ความต้องการด้านต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อเสนอไปถึงรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนทั้งในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามลำดับ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจะได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของประชาชนเจ้าของจังหวัดบึงกาฬได้อย่างแท้จริง”

📌จากนั้น นายทรงศักดิ์ ทองศรี (มท.3) คุณแว่นฟ้า ทองศรี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนความสำเร็จการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 1 พร้อมเชิญชวน ข้าราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนา กลุ่มสตรีประชาชนชาวบึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู้แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ในระหว่าง 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป้าหมาย 5 ประการสำคัญ ได้แก่ “ความต่อเนื่องคือพลัง” ส่งเสริมการปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่อง และปลูกเพิ่มเติมรวม 10 ชนิด “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากพืชผักอาหารรักษ์สุขภาพ และ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปันจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ การขับเคลื่อนครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงในทุกชุมชนทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน รวมถึงขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ และสิ่งสำคัญคือ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้มอบพันธุ์พืชผักสมุนไพรแก่ตัวแทนสตรี ทั้ง 8 อำเภอ ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อนำไปปลูกในครัวเรือนและแจกจ่ายขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อไป
🌱📌ในการนี้ นายสุรพลแก้ว อินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายนักวิชาการจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

https://youtu.be/xAt7JukqR5w

 

📸✍🏻ถ่ายภาพ/รายงาน/กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)