มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อยที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่เรือนจำกลางจังหวัดบึงกาฬ

(C)(D)(D)(_)(B)(K) ( พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ : ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อยที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่เรือนจำกลางจังหวัดบึงกาฬ
📜วันนี้(15 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์”
จังหวัดบึงกาฬ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกรต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 269 คน ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้คาดว่าผู้ผ่านการฝึกอบรม ที่พ้นโทษจะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืนได้ในอนาคต
📣ภาพ/ข่าว : 📸กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดบึงกาฬ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)