ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 /2564

🏠พช.บึงกาฬ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 /2564
🌈วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
🍁นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวาระของการประชุม ดังนี้
1. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
2. ผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับของจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) จำนวน 617 คณะ, คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.) จำนวน 53 คณะ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) จำนวน 8 คณะ
3. พิจารณาสรรหาจำนวนสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีที่ทำประโยชน์ ในด้านการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 14 กันยายน 2564และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีจำนวนสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬในคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 16 คน
(C)(D)(D)(.)(B)(K) พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
**เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 **Change for Good 💕🤝
📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
(Visited 1 times, 1 visits today)