ติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สพอ.ศรีวิไล และ สพอ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

พช. บึงกาฬ : ติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สพอ.ศรีวิไล และ สพอ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
(จด) วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เวลา 09.30 น.นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสมพงษ์ เกตุพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนายวรพงษ์ หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 เวลา 13.30 น. นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ในการติดตามงานจัดเก็บข้อมูลฯครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้พัฒนากรทุกคนลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับตำบลเพื่อแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลที่มีการคีย์ข้อมูล และยืนยันข้อมูลในตำบลที่รับผิดชอบ
2) ตรวจสอบข้อมูลฯเรื่องการเลือกเขต อปท.และทำการแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้อง
3) เร่งรัดการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานในระดับต่ำ
4) จัดหาผู้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมให้เพียงพอ เพื่อให้ทันตามห้วงเวลาตามที่จังหวัดกำหนด

(c)(d)(d)(.)(b)(k)Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)