ซักซ้อม!!! ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🏠 พช.บึงกาฬ :ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมความพร้อมการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ
🌈 วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

> นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมความพร้อมการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานของจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

> การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ ได้อย่างมีประสิทธิผลและร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
– สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แผนการดำเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
> จังหวัดบึงกาฬ โดยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ และให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

> ในการนี้นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางทิบพวรรณ ชวนจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ นางสาววีรญา จ้อยจีด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(CDD.BK) พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💕 Change for Good 💕
📷 ภาพ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน /ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)