เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ได้ด้วยกัน) จังหวัดบึงกาฬ

🏠 พช.บึงกาฬ : เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ได้ด้วยกัน) จังหวัดบึงกาฬ
📆 วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
🍁 นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายนายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ฯ ลงพื้นที่ประสานงาน เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจที่ 10 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ของคณะทำงาน ฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พงษ์มีเชาว์) ในโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ได้ด้วยกัน) จังหวัดบึงกาฬ ที่มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) ร่วมติดตามตรียมความพร้อมตามประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. คัดเลือกและเตรียมความพร้อมครัวเรือนผู้ยากไร้ที่มีความเหมาะสม พร้อมรับการตรวจติดตามในวันเวลาดังกล่าว จำนวน 3 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
2. วางแผนการดำเนินงานรับการตรวจติดตามร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล เช่น การจัดเตรียมสถานที่ กำหนดการ การประสานผู้เข้าร่วมต้อนรับ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าพื้นที่ของคณะ ฯ
🍁 การลงพื้นที่ครั้งนี้มีการกำกับ ดูแลให้อยู่ภายใต้ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
CDD.BK พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🤝เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🤝💕 Change for Good 💕🤝
📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)