พช.บึงกาฬ :จัดกิจกรรม Kick Off เปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และมอบบ้านแก่ผู้มีรายได้น้อย

พช.บึงกาฬ :จัดกิจกรรม Kick Off เปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และมอบบ้านแก่ผู้มีรายได้น้อย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off และเปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงฉขงหลง จำนวน 40,000 บาท โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนยากจนในครั้งนี้ด้วย ณ ครัวเรือนนายอนันต์ พันธิยา บ้านเลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ในการนี้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอบึงโขงหลง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบน้ำดื่มแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำไปดำรงชีวิตประจำวันต่อไป
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด
(C)(D)(D)(.)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
ภาพและข่าว โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)