พช.บึงกาฬ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

พช.บึงกาฬ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวกรวิกา เจริญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการติดตามสนับสนุน ดังนี้
1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ ให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข
2) การพัฒนาทักษะการทำงาน โดยใช้หลัก 5ถึง คือ มือถึง ใจถึง ตาถึง เงินถึง และบุญถึง
3) เน้นย้ำการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ และการบันทึกกิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือน ในระบบ Logbook ให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ได้มีการให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่พัฒนากรในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวทางของกรมฯ

Change For Good
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)