พช.บึงกาฬ : กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด

พช.บึงกาฬ : กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ หมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
    -ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ณ บ้านห้วยมะยม ม.8 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    -ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ บ้านตูม ม.1 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
       นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 มอบหมายให้ นานอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายดอกดินต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
           1. เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
           2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
           3. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจ
เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
🏆ประเภทรางวัล🏆
           1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
           2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
           3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
           4.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
          5. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ในการนี้ นายอำเภอและ ส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของทั้ง 2 อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการในพื้นที่🔸🔸
แหล่งข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)