พช.บึงกาฬ:ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ TPMAP

พช.บึงกาฬ:ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ TPMAP
วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ พื้นที่อำเภอบึงโขงหลง จำนวน 1 หลัง โดยได้งบประมาณสนับสนุน ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50,000 บาท
2. กองทุนตำหนักปู่อือลือ จำนวน 10,000 บาท
3. เงินบริจาคจากผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านสระแก้ว จำนวน 7,000 บาท
4. ช่างและแรงงานจิตอาสา จากกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบึงโขงหลง ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ร่วมก่อสร้างบ้าน
โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนยากจนในครั้งนี้ด้วย ณ ครัวเรือนนายบุญโฮม สอนแหวน บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ในการนี้นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวกรวิกา เจริญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)