พช.บึงกาฬ: การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2565

บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🌳พช.บึงกาฬ: การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
💠 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนางสาวนิตยา สุพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ​ นางสาวปัญชุกา จันทรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
📑การแต่งตั้งพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชุน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
📑กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 1 ราย คือ นายเสฎฐวุฒิ พิมสาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตว์
📑ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ
📑แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
📑ความคืบหน้าในการดำเนินคดี ในชั้นศาล จำนวน 2 คดี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด
(C)(D)(D)(.)(B)(K)
✨🌷Change for good🌷✨
📷ภาพ/ข่าว สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)