พช.บึงกาฬ : ประชุม ศจพ.จ.บึงกาฬ

พช.บึงกาฬ : ประชุม ศจพ.จ.บึงกาฬ
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางวาทินี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ปี 2565 ผลการบูรณาการแก้ไขปัญหาครัวเรือน ปี 2565 และแจ้งกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนฯ ระยะที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูลจากระบบ TPMAP ,Thai QM ,กลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลในระบบ ปัญหาอุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ
#ChangeforGood
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#TPMAP
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)