โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ ดีอ้อม

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

นางสาวนิตยา สุพรม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายสยัมภู แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายดอกดิน ต้อมทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเจษฎา บุญญะธนธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเชษฐา โคตรวันดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจิตติภรณ์ บุตราช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตตรา ประยงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสมพงษ์ เกตุพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาววีรญา จ้อยจืด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิกา ไชยรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปัญชุกา จันทรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนภสร มากสมุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทิบพวรรณ ชวนจิตต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรวิกา เจริญประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชัชวาล เบียดนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวรพงษ์ หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติการ

นางสาวมาลินี ราษี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ว่าง -

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเอกชัย ปาสาจะ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางสาวรุ่งนภา ภูส่งสี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมุนทิน ศรีสอาด

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวจันทรรัตน์ แช่มเชื้อ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวศุภลักษณ์ เผยพร

นิติกร
(Visited 1 times, 1 visits today)