โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ ดีอ้อม

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ โทร.081-3713976

ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

นางสาวนิตยา สุพรม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โทร.086-3904664

นายสยัมภู แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โทร.081-8234779

นายดอกดิน ต้อมทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.081-8234776

นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร.081-8234785

นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (งานการเจ้าหน้าที่) โทร.084-9525933

นางกานดา เกตุพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเชษฐา โคตรวันดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.099-3362579

นายสมพงษ์ เกตุพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร.085-6808199

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นายอัศวณัฏฐ์ ชิณพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร.089-6238158

นายวรพจน์ ตงศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตตรา ประยงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ) โทร.063-7425225

นางสาวกรรณิกา ไชยรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.085-9270101

นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.083-6776970

นางสาวนภสร มากสมุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.063-7150387

นางสาววีรญา จ้อยจืด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน) โทร.083-4916251

นางสาวปัญชุกา จันทรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.062-4789946

นางสาวกรวิกา เจริญประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.063-7145656

นางทิบพวรรณ ชวนจิตต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยการเงิน) โทร.092-5870644

นายชัชวาล เบียดนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร.082-8949896

นายวรพงษ์ หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติการ โทร.080-1903415

นางสาวจุฑารัตน์ นามนิตย์

นักวิชการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) โทร.096-8213263

นางสาวจันทรรัตน์ แช่มเชื้อ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการ) โทร.080-0093464

นางสาวธัญญวีร์ สวยงาม

นิติกร (พนักงานราชการ)

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

นายธนาทิตย์ จำปามี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) โทร.091-7048692

นายเอกชัย ปาสาจะ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ (จ้างเหมาบริการ) โทร.088-0251574

นางสาวมุนทิน ศรีสอาด

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ) โทร.098-1643979
(Visited 1 times, 1 visits today)