โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสุรพล แก้วอินธิ

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายดอกดิน ต้อมทอง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ร้อยโท เสนีย์ ทองมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวรพรรณ คล้ายสงคราม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพัฒนาพร แสงเงินยอด

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเจษฎา บุญญะธนธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุธิดา มิตรแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายบัญชา มาตนาคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุปัน นาทองห่อ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวจิตติภรณ์ บุตราช

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุจิตตรา ประยงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิรุธ สมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชษฐา โคตรวันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมพงษ์ เกตุพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวผุสดี โสบุญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิษณุ น้อยเมืองคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมาลินี ราษี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปัญชุกา จันทรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัลย์สุดา ไชยเชษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเอกชัย ปาสาจะ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายชัชวาล เบียดนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมุนทิน ศรีสอาด

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวจันทรรัตน์ แช่มเชื้อ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)