ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

(28/10/2564)