โคก หนอง นา โมเดล

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคกหนองนาโมเดล”

(27/11/2563)