Personnel

ผู้บริหาร

นายกมล คงสัตย์

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

นางนันทพรรณ แสงสีอ่อน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายโดมทอง ดิเรกศิลป์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกนกอร โพธิ์สิงห์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)