ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ

การพัฒนาและส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ OTOP

ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๖๒

การให้บริการข้อมูล จปฐ./กชช.2ค

การให้บริการเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต

การให้บริการติดตั้ง Anti Virus

การให้บริการติดต้ังโปรแกรม ระบบสำนักงานอัตโนมัติ OA

 

(Visited 1 times, 1 visits today)