ข้อมูล จปฐ.และ กชช.2ค จังหวัดบึงกาฬ ปี 2560

รูปเล่มรายงานคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ ปี 2560

เจ้าภาพตัวชี้วัด จปฐ.-กชช.2ค ปี 60

1สรุป จปฐ.ระดับจังหวัด 31 ตัวชี้วัด

2ประชากร

3อาชีพ

4การศึกษา

5ศาสนา

6รายได้เฉลี่ย

7รายจ่ายเฉลี่ย

8ความสุข

รายงาน จปฐ. รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1   ตัวชี้วัดที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 4   ตัวชี้วัดที่ 5   ตัวชี้วัดที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 7   ตัวชี้วัดที่ 8   ตัวชี้วัดที่ 9

ตัวชี้วัดที่ 10   ตัวชี้วัดที่ 11   ตัวชี้วัดที่ 12

ตัวชี้วัดที่ 13   ตัวชี้วัดที่ 14   ตัวชี้วัดที่ 15

ตัวชี้วัดที่ 16   ตัวชี้วัดที่ 17

ตัวชี้วัดที่ 18 เซกา ตัวชี้วัดที่   18 โซ่พิสัย   ตัวชี้วัดที่ 18 บุ่งคล้า

ตัวชี้วัดที่ 18 พรเจริญ   ตัวชี้วัดที่ 18 เมืองบึงกาฬ

ตัวชี้วัดที่ 18   ตัวชี้วัดที่ 19   ตัวชี้วัดที่ 20

ตัวชี้วัดที่ 21   ตัวชี้วัดที่ 22   ตัวชี้วัดที่ 23

ตัวชี้วัดที่ 24   ตัวชี้วัดที่ 25   ตัวชี้วัดที่ 26

ตัวชี้วัดที่ 27   ตัวชี้วัดที่ 28   ตัวชี้วัดที่ 29

ตัวชี้วัดที่ 30   ตัวชี้วัดที่ 31

กชช.2ค ปี 60

1ตัวชี้วัดและระดับการพัฒนา

2จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา

3ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา

4สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด

รายงาน กชช.2ค รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 ถนน

ตัวชี้วัดที่ 2 น้ำดื่ม

ตัวชี้วัดที่ 3 น้ำใช้

ตัวชี้วัดที่ 4 น้ำเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัดที่ 5 ไฟฟ้า

ตัวชี้วัดที่ 6 การมีที่ดินทำกิน

ตัวชี้วัดที่ 7 การติดต่อสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การมีงานทำ

ตัวชี้วัดที่ 9 การทำงานในสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ 10 ผลผลิตจากการทำนา

ตัวชี้วัดที่ 11 ผลผลิตจากการทำไร่

ตัวชี้วัดที่ 12 ผลผลิตจากการทำการเกษตรอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่ 13 การประกอบอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดที่ 14 การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 15 ความปลอดภัยในการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 16 การป้องกันโรคติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 17 การกีฬา

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน เซกา

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน โซ่พิสัย

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน บึงโขงหลง

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน ปากคาด

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน พรเจริญ

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน เมืองบึงกาฬ

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับการศึกษาของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราการเรียนต่อของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 20 การได้รับการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 21 การมีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 22 การรวมกลุ่มของชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 23 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ตัวชี้วัดที่ 24 การเรียนรู้โดยชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 25 การได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ 26 คุณภาพดิน

ตัวชี้วัดที่ 27 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตัวชี้วัดที่ 28 คุณภาพน้ำ

ตัวชี้วัดที่ 29 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น

ตัวชี้วัดที่ 30 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 31 ความปลดภัยจากยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 32 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 33 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)