ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

  1. ศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน
  2. ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ
  3. ข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562
  4. ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562
  5. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายละเอียดกิจกรรม/โครงการฯ
(Visited 1 times, 1 visits today)