ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างอัตรากำลัง สพจ.บึงกาฬ ปี 2563

โครงสร้าอัตรากำลัง ปี 2561

มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้าอัตรากำลัง อำนาจหน้าที่

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กข.คจ.

ระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานองค์การชุมชน (มหาดไทย)

พรบ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562

มท-0408.6-ว1642-7สค.61-ระเบียบกรมฯ-ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน-โอทอปเทรดเดอร์-2561

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนข้อบังคับกรม-1

มาตรา 7 (5) ข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

แบบรายงานรายชื่อโคก หนอง นา (งปม.เงินกู้)

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

รายงานการประชุมครั้งที่ 5-2562

รายงานการประชุมครั้งที่ 6-2562

รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2563

รายงานการประชุมสตรี

ผลการอนุมัติงบประมาณ ของกองทุนสตรี24062019085948

การพิจารณาเเละอนุมัติระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.25602406

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

นโยบายผู้บริหารการมการพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์แห่งความสุข PPT-อพช.-Happiness-Strategy-2019-ณ-91161

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลาง

บันทึกคำร้องการปฏิบัติราชการ

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

คู่มือแนวทางการลงทะเบียน OTOP

คู่มือOTOPTODAY

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ E-Commerce -cddlnwshop

แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คู่มือการใช้งานระบบ-OA

คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือสำหรับ-อสพ

คู่มือ 3 สร้าง เมนูอาชีพ

คู่มือการสร้างสัมมาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการ

Cookbook-กองทุนชุมชน-ฉบับย่อ

Cookbook-กองทุนชุมชน-ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ManualBook_BMN60

คู่มือโปรแกรม จปฐ.Manual-programBMN60-update

คู่มือกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คู่มือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ดูรายงาน จปฐ.

คู่มือ-แนวทางกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนในงานพัฒนาชุมชน

คู่มือเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโครงการ-บริหารหนี้-และบริหารสัญญา

คู่มือหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ชุดความรู้-แนวทางการดำเนินกิจกรรม-สัมมาชีพ

คู่มือแนวทางศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 2562-ฉบับสมบูรณ์

คู่มือแนวทางบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

คู่มือ หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ

คู่มือ ONEPLANoneplan

คำสั่งเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรค 2

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี

มติ ครม. เรื่องการสวมใส่ผ้าไทย

รายงานคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ ปี 2562

รายงานคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ ปี 2561

รายงานคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ ปี 2560

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

แบบ สขร.-1 เดือน มิ.ย.63

แบบ สขร.-1 เดือน พ.ค.63

แบบ สขร.-1 เดือน เม.ย.63

แบบ สขร.-1 เดือน มี.ค.63

แบบ สขร.-1 เดือน ก.พ.63

แบบ สขร.-1 เดือน ม.ค.63

แบบ สขร.-1 เดือน ธ.ค.62

แบบ สขร.-1 เดือน พ.ย.62

แบบ สขร.-1 เดือน ต.ค.62

ประกาศรับสมัครต่างๆ

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร act2540_170853พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด book_center2คู่มือมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด

ฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ appeal_formหนังสืออุทธรณ์

ฟอร์มหนังสือร้องเรียน complain_formหนังสือร้องเรียน

ข้อหารือแนวปฏิบัติ consultationข้อหารือแนวปฏิบัติ

คู่มือข้อมูลข่าวสาร handbook_1คู่มือข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน handbook_officerคู่มือการปฏิบัติงาน

แนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ofappealbookคู่มือแนวทางการใช้ดุลพินิจสำหรับเจ้าหน้าที่

คำวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร judgment2545คำวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คู่มือแนวทางการใช้ดุลพินิจสำหรับเจ้าหน้าที่ ofappealbookคู่มือแนวทางการใช้ดุลพินิจสำหรับเจ้าหน้าที่

รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร report2546รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร request_formคำขอข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการตรวจประเมิน Suggest1คู่มือการตรวจประเมิน

(Visited 1 times, 1 visits today)