ITA พช.บึงกาฬ

บัญชีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  • 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)