ข้อมูลผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

นายอดุลย์  ดีอ้อม

พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์  0813713976


นายสยัมภู  แพงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. 0818234779


นายดอกดิน  ต้อมทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. 0818234776


นายสฤษดิ์  อินทสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร. 0818234785


นางสาวนิตยา  สุพรม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. 0818234758

(Visited 1 times, 1 visits today)